Poradnia prawna

● Czy odwołany członek zarządu może złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

● Czy jest specjalny formularz, na którym należy złożyć sprawozdanie?

● Co można zrobić, by nasz kontrahent złożył stosowne dokumenty

● Czy jako klient jednej z firm mam dostęp do jej danych udostępnionych w rejestrze przedsiębiorców?

Czy odwołany członek zarządu ma legitymację do zgłoszenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców?

Nie. Zgodnie z przepisami uprawnienia do zgłoszenia zmian rejestrowych w spółkach handlowych mają podmioty uprawnione do reprezentacji spółki, czyli każdy wspólnik spółki jawnej, każdy partner spółki partnerskiej (chyba że umowa spółki przewiduje inną reprezentację lub w spółce powołano zarząd), każdy komplementariusz spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej, zarząd w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych (wedle zasad reprezentacji w umowie spółki lub statucie).

Były członek zarządu nie ma legitymacji do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. W praktyce jednak możliwe jest zawiadomienie KRS o zaprzestaniu pełnienia funkcji w zarządzie spółki, wówczas KRS uruchamia procedurę przymuszającą spółkę.

Podstawa prawna

Art. 7 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.).

Art. 6943 par. 2 w zw. z art. 510 par. 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).

Nasza spółka działa od początku 2015 r. W tym roku po raz pierwszy zamierzamy złożyć sprawozdanie. Czy w tym zakresie obowiązuje formularz? Czy taki wniosek może być złożony przez pełnomocnika?

Tak, wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców musi być złożony na formularzu; wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Złożyć wniosek o wpis do Rejestru można zasadniczo w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu; przepisy szczególne mogą określać inne terminy (np. termin na złożenie sprawozdania finansowego to nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego).

Dokumenty muszą zostać złożone do sądu w oryginałach lub odpisach poświadczonych urzędowo (przez notariusza). Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców może być złożony przez pełnomocnika; wówczas do wniosku należy dołączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 2, art. 22 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.).

Przeglądając strony KRS, zauważyłem, że w dokumentacji dotyczącej jednego z moich kontrahentów brakuje sprawozdania finansowego z poprzedniego roku obrotowego. Czy mogę w tej sprawie podjąć jakieś działania?

Tak, w takim przypadku należy wystosować pismo, w którym zawiadomimy sąd rejestrowy, że wpis, który przedsiębiorca był zobowiązany dokonać w określonym terminie, nie został dokonany. Wówczas sąd rozpocznie procedurę przymuszającą przedsiębiorcę do aktualizacji wpisu. Sąd rejestrowy, który stwierdzi, że wymagane informacje nie zostały ujawnione w rejestrze, wezwie obowiązany podmiot do ich dokonania w określonym terminie, pod rygorem nałożenia grzywny. Sąd rejestrowy może nałożyć grzywnę za zaniechanie dokonania obowiązkowego wpisu do rejestru w ustawowym terminie wielokrotnie, przy czym w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż dziesięć tysięcy złotych (chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne); ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może jednak przewyższyć kwoty miliona złotych.

W razie dopełnienia przez zobowiązany podmiot obowiązków rejestrowych grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu; mówiąc potocznie – mogą zostać anulowane.

Podstawa prawna

Art. 24 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.).

Art. 1052 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).

Czy jako kontrahent jednej z firm mam dostęp do danych udostępnionych w rejestrze przedsiębiorców? Czy mogę przejrzeć akta rejestrowe? Czy mogę otrzymać fotokopie dokumentów lub odpis z akt?

Dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrze przedsiębiorcy (czyli każdego dokumentu składanego do akt) ma każdy zainteresowany. Przeglądanie akt rejestrowych jest wolne od opłat. Wgląd do rejestru przedsiębiorców jest możliwy również przez internet. Przy czym jest to wgląd do tzw. informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców; dostęp taki jest wolny od opłat, czyli możemy obejrzeć treść wypisu aktualnego z KRS, natomiast nie możemy obejrzeć wszystkich dokumentów ani historii wpisów (czyli tzw. odpisu pełnego).

Akta rejestrowe danej spółki można przejrzeć wyłącznie w sądzie rejestrowym, który prowadzi rejestr właściwy ze względu na siedzibę tejże spółki (dane tego sądu widnieją na pierwszej stronie odpisu aktualnego, który można sprawdzić w internecie).

W celu przejrzenia akt rejestrowych kontrahenta należy umówić się osobiście w sądzie rejestrowym bądź telefonicznie poprzez kontakt z czytelnią akt rejestrowych; w praktyce wymagane jest zamówienie akt z 1–3 dniowym wyprzedzeniem w zależności od sądu, w czytelni trzeba będzie się wylegitymować dowodem tożsamości ze zdjęciem.

Każdy ma prawo uzyskać odpis z rejestru. Otrzymanie odpisu z rejestru przedsiębiorców ma odpłatny charakter i kosztuje w przypadku odpisu pełnego 60 zł, a w przypadku odpisu aktualnego (jeżeli nie wystarczy nam wydruk z internetowej strony Ministerstwa Sprawiedliwości) – 30 zł.

Wydanie odpisu z rejestru przedsiębiorców następuje od ręki we właściwym sądzie rejestrowym. Również fotokopie akt rejestrowych może wykonać każdy zainteresowany.

Podstawa prawna

Art. 8, art. 8a, art. 10 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.).

Par. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz.U. nr 247, poz. 1812).

Autorzy poradni:

Mateusz Medyński

radca prawny, Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Norbert Frosztęga

aplikant adwokacki, Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp.k.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności