Planowanie dyżurów domowych pracowników zatrudnionych przez 7 dni w tygodniu w podstawowym systemie czasu pracy

W przedstawionym grafiku pracownicy mają 13-godzinne dyżuru wyznaczane na dni wolne od pracy – soboty, niedziele i święta. Skoro doba liczy 24 godziny, to oznacza, że będą oni mieli zapewnione w każdym z tych dni dyżuru 11 godzin odpoczynku dobowego, a w pozostałe dni – „robocze” – po 16 godzin takiego odpoczynku. Ponadto z grafiku wynika, że w każdym z tygodni (tj. odcinkach 7-dniowych) liczonych od 1.1.2016 r. pracownicy mają zapewniony jeden dzień bez pracy i bez dyżuru, co w połączeniu z odpoczynkiem dobowym z poprzedniego dnia zapewnia im także wymagany odpoczynek tygodniowy.

HARMONOGRAM CZASU PRACY

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2016 r.

x – praca od godz. 700 do godz. 1500

D – dyżur domowy „pod telefonem” od godz. 700 do godz. 2000

Z przepisów wynika, że pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

Ważne
Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego ani tygodniowego. Przy czym dyżur pełniony w domu nie podlega żadnej rekompensacie – ani wynagrodzeniem ani czasem wolnym (art. 151 5 § 1–3 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: KP).

W doktrynie dominuje pogląd, że »określenie „dyżur domowy” nabrało do pewnego stopnia charakteru umownego wraz z pojawieniem się telefonów komórkowych, które umożliwiają kontakt z pracownikiem niezależnie od miejsca jego przebywania. Wymóg, aby pracownik miał włączony telefon, pełni w gruncie rzeczy tę samą funkcję, co niegdyś dyżur domowy – umożliwia kontakt z pracownikiem i wezwanie go do pracy. Dlatego sytuacja, w której pracownik musi mieć włączony telefon, licząc się z koniecznością świadczenia pracy, jest swoistym odpowiednikiem dyżuru domowego« (Ł. Pisarczyk, Kodeks pracy. Komentarz, 2011). Zasady dyżurowania opisane w pytaniu wskazują, że można to będzie zakwalifikować jako dyżur domowy.

W doktrynie podkreśla się także, że KP nie ogranicza wprost możliwości wyznaczania pracownikom dyżurów, poza obowiązkiem zapewnienia pracownikom okresów minimum 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego i minimum 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.

W przedstawionym grafiku pracownicy mają 13-godzinne dyżuru wyznaczane na dni wolne od pracy – soboty, niedziele i święta. Skoro doba liczy 24 godziny, to oznacza, że będą oni mieli zapewnione w każdym z tych dni dyżuru 11 godzin odpoczynku dobowego, a w pozostałe dni „robocze” po 16 godzin takiego odpoczynku. Ponadto z grafiku wynika, że w każdym z tygodni (tj. odcinkach 7-dniowych) liczonych od 1.1.2016 r. pracownicy mają zapewniony jeden dzień bez pracy i bez dyżuru, co w połączeniu z odpoczynkiem dobowym z poprzedniego dnia zapewnia im także wymagany odpoczynek tygodniowy.

Oczywiście w razie wystąpienia konieczności pracy w dzień dyżuru konieczne będzie zrekompensowanie tego pracownikom dniem wolnym od pracy – tak, aby został im zapewniony wymagany odpoczynek tygodniowy. Nie można bowiem zrekompensować braku odpoczynku tygodniowego wynagrodzeniem. Tylko w 3 szczególnych sytuacjach, tj.: w przypadku:

1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,

2) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

3) zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy,

– tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności