Oznakowanie miejsc, rurociągów, pojemników i zbiorników do substancji lub mieszanin stwarzających zagrożenie

Ważne
Podmioty, które na podstawie dotychczasowych przepisów były zobowiązane do umieszczenia piktogramów lub znaków ostrzegawczych, powinny dostosować się do wymogów nowego rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tzn. do 20.12.2015 r.

Nowym rozporządzeniem określono:

 • sposób oznakowania pojemników i zbiorników służących do:

przechowywania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie oraz

pracy z substancjami lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie;

 • sposób znakowania:

rurociągów zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie lub służących do ich transportowania oraz

miejsc, w których są składowane znaczące ilości substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie;

 • warunki, które należy spełnić, w przypadku odstąpienia od oznakowania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z 25.2.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1203).

Przypominamy, że odstąpienie od oznakowania jest możliwe w przypadku pojemników i zbiorników służących do pracy przez krótki czas z substancjami i mieszaninami zaklasyfikowanymi zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 jako stwarzające zagrożenie ze względu na:

 • zagrożenie dla zdrowia lub
 • właściwości fizyczne lub

gdy zawartość pojemnika lub zbiornika ulega częstym zmianom.

Pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, ze zm.), jako stwarzające zagrożenie ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub ze względu na właściwości fizyczne oraz pojemniki i zbiorniki służące do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami,widoczne rurociągi zawierające takie substancje lub mieszaniny lub służące do ich transportowania oznakowuje się piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia nr 1272/2008.

W przypadku odstąpienia od oznakowania należy:

 • zastosować alternatywne środki bezpieczeństwa – w szczególności zapewnić szkolenia o zagrożeniach stwarzanych przez substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub ze względu na właściwości fizyczne – gwarantujące równorzędny poziom ochrony,
 • szczegółowo określić procedury dotyczące używania pojemników i zbiorników , w przypadku których odstąpiono od oznakowania.
Ważne

Piktogramy mogą zostać zastąpione znakami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do rozporządzenia, zawierającymi takie same symbole, oraz mogą zostać uzupełnione dodatkową informacją dotyczącą w szczególności:

 • nazwy substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie,
 • wzoru chemicznego tej substancji oraz

informacją o zagrożeniach stwarzanych przez taką substancję lub mieszaninę.

Jeżeli w załączniku do rozporządzenia nie znajduje się równoważny znak ostrzegawczy, należy zastosować odpowiedni piktogram znajdujący się w załączniku V do rozporządzenia nr 1272/2008.

W czasie transportowania w miejscu pracy zbiorników lub pojemników zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie oznakowanych znakami ostrzegawczymi zgodnymi z przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych znaki te mogą być uzupełnione lub zastąpione piktogramem znajdującym się w załączniku V do rozporządzenia nr 1272/2008.

Piktogramy lub znaki ostrzegawcze umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub przemieszczenie.

Znaki ostrzegawcze lub piktogramy dotyczące widocznych rurociągów umieszcza się:

 • na widocznych częściach takich rurociągów lub
 • w pobliżu widocznych części rurociągów, przy najbardziej niebezpiecznych elementach rurociągu, w szczególności zaworów lub złącz,

w odstępach gwarantujących właściwy dostęp do informacji .

Miejsca, w których substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie są składowane w znaczących ilościach , oznakowuje się piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia nr 1272/2008 lub znakami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do rozporządzenia, zawierającymi takie same symbole, chyba że odpowiednia informacja o zagrożeniach stwarzanych przez substancje lub mieszaniny jest umieszczona na opakowaniach takich substancji lub mieszanin.

Magazyny , w których są składowane różnorodne substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie, mogą być oznakowane za pomocą znaku ostrzegawczego

„Ogólny znak ostrzegawczy – ostrzeżenie o niebezpieczeństwie”.

Podstawowe wymagania oraz zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa i piktogramów

Znaki ostrzegawcze i piktogramy umieszcza się:

 • w pobliżu miejsca składowania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie lub
 • w miejscu wejścia na zagrożony teren, w szczególności na drzwiach pomieszczenia, w którym są składowane substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie,
 • na wysokości linii wzroku (jeżeli tylko jest to możliwe), z uwzględnieniem występowania wszelkich przeszkód pomiędzy znakiem ostrzegawczym lub piktogramem a osobą patrzącą, zarówno przy wejściu na zagrożony teren, jak i w najbliższym otoczeniu danego zagrożenia,
 • w miejscach dobrze oświetlonych, łatwo dostępnych i widocznych.

Znaki ostrzegawcze i piktogramy wykonuje się z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Ponadto powinny one mieć wymiary, barwy oraz właściwości gwarantujące ich czytelność i prawidłowe zrozumienie.

Ważne

W przypadku gdy znak ostrzegawczy lub piktogram jest słabo widoczny w naturalnym oświetleniu, należy zastosować:

 • materiały odblaskowe,
 • farby fosforyzujące lub
 • dodatkowe oświetlenie tego znaku ostrzegawczego lub piktogramu.

Warto pamiętać o jeszcze jednym obowiązku – otóż znaki ostrzegawcze lub piktogramy należy bez zbędnej zwłoki usunąć, gdy przestanie istnieć zagrożenie, którego one dotyczą.

Wygląd i zastosowanie znaków ostrzegawczych

Znaki ostrzegawcze powinny mieć:

 • kształt trójkątny,
 • postać czarnego piktogramu na żółtym tle z czarnymi krawędziami (żółta część to nie mniej niż 50% powierzchni znaku).

Wygląd poszczególnych znaków:

 • – „Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami o właściwościach wybuchowych”,
 • – „Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami o właściwościach utleniających”,
 • – „Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami łatwopalnymi lub ostrzeżenie o wysokiej temperaturze” (w przypadku braku odrębnego znaku ostrzegającego o wysokiej temperaturze),
 • – „Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami toksycznymi”,
 • – „Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami żrącymi”,
 • – „Ogólny znak ostrzegawczy – ostrzeżenie o niebezpieczeństwie”. Tego znaku ostrzegawczego nie stosuje się celem ostrzegania przed substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie, z wyjątkiem gdy ten znak ostrzegawczy jest stosowany zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w celu oznakowania magazynu, w którym są składowane różnorodne substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie. 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności