Osoba reprezentująca pracodawcę może przyjmować wniosek o ponowne zatrudnienie

Sprawa dotyczyła byłej kierowniczki gminnego ośrodka pomocy społecznej w T., która została zwolniona z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia w związku z długotrwałą nieobecnością, spowodowaną chorobą, na podstawie art. 53 § 2 KP.

Po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, które otrzymywała jeszcze kilka miesięcy po zwolnieniu, była kierowniczka została uznana za zdolną do pracy przez lekarza orzecznika ZUS i w tym stanie zgłosiła się ponownie do pracy. Zgodnie z art. 53 § 5 KP pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w art. 53 § 1 i § 2 KP, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Była kierowniczka GOPS spotkała się jednak z odmową ponownego zatrudnienia. Jej burmistrz gminy T. poinformował ją, że nie dysponuje obecnie wolnymi miejscami pracy ani w urzędzie ani w jednostkach organizacyjnych gminy. Sprawa trafiła do sądu. Tu jednak zaczęły się problemy. Okazało się, że była kierowniczka GOPS pozwała nieprawidłowy podmiot – gminę T., podczas gdy była zatrudniona w GOPS. Pozwała wprawdzie byłego pracodawcę, ale sądy oddaliły kolejno pozew i apelację, wskazując, że wniosek o zatrudnienie powinna skierować do GOPS, a nie do burmistrza, który nie był jej pracodawcą. Sprawa znalazła się w Sądzie Najwyższym.

Sąd Najwyższy w stosunku do gminy T. ostatecznie oddalił skargę kasacyjną, wskazując, że była pracownica nie mogła pozywać gminy ani urzędu gminy, bo ani gmina ani urząd gminy nie był jej pracodawcą.

W stosunku do GOPS w T. sprawa trafiła do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy uznał, że wprawdzie pracodawcą byłej kierownik był GOPS, ale żądanie trafiło na ręce burmistrza gminy T., który z kolei reprezentował jej byłego pracodawcę nawiązując z nią umowę o pracę. Dlatego zgłoszenie żądania ponownego zatrudnienia bezpośrednio do burmistrza było prawnie skuteczne. Wynika to z faktu, że zamiar powrotu należy zgłosić pracodawcy, za którego w tym wypadku działa inny podmiot – burmistrz pozwanej gminy. Natomiast zgodnie z art. 31 KP za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

Ponadto SN wskazał, że ponowne zatrudnienie może nastąpić na stanowisku nawet innym niż poprzednio, o ile jest ono zgodne z kwalifikacjami pracownika.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności