Opłata uzdrowiskowa od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych

 
Nie, w tym przypadku nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej.
 
Opłatę uzdrowiskową – za każdą rozpoczętą dobę pobytu – pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych [art. 17 ust. 1a ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.; dalej: PodLokU)].
 
Jednak opłaty tej nie pobiera się m.in. od osób przebywających w szpitalach (art. 17 ust. 2 pkt 2 PodLokU). Przepis ten nie wskazuje jednak, czy wyłączenie dotyczy także osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych. W PodLokU nie ma definicji „szpitala”, w związku z czym, jak wynika z przepisów ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.; dalej: DziałLeczniczU), szpital to zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego.
 
Natomiast szpital uzdrowiskowy to jeden z rodzajów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego określonych w ustawie z 28.7.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 879 ze zm.; dalej: UzdrDziałU). Zakład lecznictwa uzdrowiskowego to zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów DziałLeczniczU, działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych i przeciwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujących warunki naturalne uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ponadto w sprawach nieuregulowanych w UzdrDziałU do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego mają zastosowanie m.in. przepisy DziałLeczniczU, z art. 8 tej ustawy wynika, że rodzajami działalności leczniczej są:
1)
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne, oraz
2)
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 
W związku z tym, że:
1)
w szpitalu uzdrowiskowym wykonuje się działalność leczniczą w powyższym zakresie,
2)
przepis art. 17 ust. 2 pkt 2 PodLokU określający wyłączenia z obowiązku zapłaty opłaty uzdrowiskowej nie rozróżniono, w celu korzystania z tego wyłączenia, osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych i w innych szpitalach (nie muszą to też być wyłącznie pacjenci takich szpitali, a osoby w nich przebywające)
 
– od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej (patrz: interpretacja ogólna Ministra Finansów z 3.10.2014 r., PL/LS/838/9/SIA/14/RD-88286).
 
Potwierdza to także orzecznictwo sądów administracyjnych (np. wyroki NSA: z 24.9.2015 r., II FSK 1781/13; z 30.12.2011 r., II FSK 408/10; z 22.12.2011 r., II FSK 1216/10 i II FSK 1217/10).
 
Podstawa prawna:
 
• art. 17 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)
 
• art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
 
• art. 2 pkt 10, art. 15 ustawy z 28.7.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 879 ze zm.) 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności