Operator i realizatorzy projektów – propozycje zmian w ustawie z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projektodawca modyfikuje pojęcie organizacji pozarządowej, wyłączając z jej zakresu przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, banki i spółki prawa handlowego będące państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi (nowe brzmienie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw; dalej: PożPublWolU), jak również rozszerza katalog zadań publicznych objętych unormowaniami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycja dotyczy dodania nowych sfer w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, a także udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej obywateli. Ponadto, mając na uwadze zmianę przepisów o działalności leczniczej oraz w celu ujednolicenia nazewnictwa działalności w zakresie ochrony zdrowia do istniejącej już sfery pn. „ochrona i promocja zdrowia” projekt włącza działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (art. 4 PożPublWolU).

Ważne
Projektodawca wprowadził możliwość zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publicznego na rzecz operatora projektu, czyli podmiotu (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 PożPublWolU). Operator następnie zleci wykonanie całości zadania realizatorom projektów, wybranym na zasadach i w trybie określonym w ofercie. Realizatorami mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 PożPublWolU.
Operator projektu wybierany będzie w trybie otwartego konkursu, przy czym składana oferta będzie musiała zawierać dodatkowo także wskazanie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na wybór realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów (dodawany art. 14 ust. 1a PożPublWolU) Takie same elementy umieścić będzie trzeba w umowie zawartej przez organ administracji publicznej z operatorem projektu (dodawany art. 16 ust. 1a PożPublWolU).

Zlecając realizatorom projektów zadania publiczne organizator projektu związany będzie wskazanymi powyżej zasadami i trybem, nie znajdą w tym zakresie zastosowania przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określające procedury właściwe dla otwartego konkursu ofert.

Ważne
Projektodawca przewiduje jednak, że wyniki konkursu operator projektu będzie zobowiązany podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej.
Realizatorzy projektów przyjmując zlecenie realizacji projektu zobowiązani będą do wykonania projektu w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej z operatorem projektu, a operator zobowiązany będzie do przekazania na wykonanie projektu środków finansowych. Przekazanie środków – zgodnie z założeniami projektu zmiany ustawy – następować będzie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy (dodawany art. 16a PożPublWolU). Składane przez operatora projektu sprawozdanie z wykonania zadania publicznego będzie musiało zawierać dodatkowe elementy. Jednocześnie w projekcie wskazano wymagania, co do treści sprawozdania. Powinno ono zawierać 1) szczegółowy opis wykonania zadania z uwzględnieniem osiągniętych celów oraz zrealizowanych zadań; 2) zestawienie poniesionych wydatków na realizację zadania publicznego wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania; 3) informację o poniesionych nakładach na realizację zadania publicznego – wkład rzeczowy i osobowy. Dodatkowe dane podawane przez operatora projektu dotyczyć będą:
1) nazw i adresów siedzib realizatorów projektów;
2) zrealizowanego zakresu rzeczowego projektów;
3) terminów realizacji projektów;
4) wysokości środków wykorzystanych na realizację poszczególnych projektów (dodawane art. 18 ust. 4 i 5 PożPublWolU). W zakresie omawianej formuły zlecania zadania publicznego podkreślić należy, że pełną odpowiedzialność za wykorzystanie środków dotacyjnych ponosić ma operator projektu.
Ważne
Projekt przewiduje także możliwość podzlecenia wykonania określonej części zadania publicznego podmiotowi niebędącemu stroną umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego (nowe brzmienie art. 16 ust. 4 PożPublWolU).
Przedmiotowy przepis ma mieć zastosowanie do sytuacji, w której organizacja realizująca zadanie publiczne, niedysponująca wystarczającymi środkami/zasobami, nie jest w stanie dostarczyć we własnym zakresie określonych usług niezbędnych do realizacji tego zadania (np. usługi poligraficzne, transportowe, itp.).

Brak wskazania w dotychczasowych przepisach, że umowa na realizację zadania publicznego może przewidywać wykonanie określonej części tego zadania przez inny podmiot niebędący jej stroną nierzadko budziło wątpliwości, co do możliwości podzlecenia wykonania związanych z realizowanym zadaniem niezbędnych czynności o charakterze technicznym czy specjalistycznym np. przedsiębiorcy prowadzącemu określoną działalność, specjalizującego się w danej dziedzinie, a nawet co do w ogóle możliwości podzlecenia pewnych działań.

Kolejne zmiany ujęte w omawianym projekcie dotyczą treści rocznego i wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 PożPublWolU. Ze względu na odrębny charakter obu programów współpracy w sposób odmienny uregulowano ich zakres przedmiotowy.

Ważne
Wskazano, że wieloletni program współpracy zawiera, w szczególności: cel główny i cele szczegółowe programu; zakres przedmiotowy; okres realizacji programu; sposób realizacji programu oraz wysokość środków planowanych na realizację programu (nowe brzmienie art. 5a ust. 5 PożPublWolU).

Projekt określa także nowe zasady i tryby udostępniania informacji przez organizację pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 PożPublWolU. Propozycja zakłada, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 PożPublWolU, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym będą obowiązane udostępniać informacje publiczne w co najmniej 1 z 3 wskazanych sposobów.

Po pierwsze - poprzez ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach, o których mowa w ustawie z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej; po drugie - poprzez ogłaszanie informacji publicznej na własnej stronie internetowej, po trzecie - na wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej (dodawane art. 4a i art. 4b PożPublWolU).

Istotne zmiany ujęte w projekcie odnoszą się do działalności organizacji pożytku publicznego związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W celu zwiększenia transparentności tych działań organizacja pożytku publicznego będzie obowiązana każdorazowo poinformować odbiorców o finansowaniu lub współfinansowaniu tego działania ze środków 1% podatku.

Ważne
Projekt zakłada wprowadzenie zakazu wzywania do przekazania oraz przekazywania środków pochodzących z 1% podatku przez organizację pożytku publicznego umieszczoną w wykazie na rzecz innych organizacji pożytku publicznego, które zostały wykluczone z wykazu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zakaz obejmować ma także wzywanie przez organizację pożytku publicznego, która nie została umieszczona w wykazie do przekazania środków finansowych pochodzących z 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w wykazie prowadzonym przez ministra.

W przypadku naruszenia zakazów, o których powyżej, Minister Pracy i Polityki Społecznej będzie mógł wystąpić do sądu rejestrowego o pozbawienie statusu organizacji pożytku publicznego.

Środki pochodzące z 1% podatku przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie podlegać będą zwrotowi na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Minister zobowiązany będzie do wydania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zostanie utworzony na mocy zakładanej nowelizacji. Proponuje się w niej, by przychodami Funduszu były środki finansowe pochodzące z 1% podatku niewydatkowanego przez organizacje, które utraciły status pożytku publicznego, oraz środki wydatkowane w sposób niezgodny z art. 27 ust. 2 PożPublWolU (czyli nie na prowadzenie W przypadku naruszenia zakazów, o których powyżej, Minister Pracy i Polityki Społecznej będzie mógł wystąpić do sądu rejestrowego o pozbawienie statusu organizacji pożytku publicznego.

Środki pochodzące z 1% podatku przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie podlegać będą zwrotowi na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Minister zobowiązany będzie do wydania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zostanie utworzony na mocy zakładanej nowelizacji. Proponuje się w niej, by przychodami Funduszu były środki finansowe pochodzące z 1% podatku niewydatkowanego przez organizacje, które utraciły status pożytku publicznego, oraz środki wydatkowane w sposób niezgodny z art. 27 ust. 2 PożPublWolU (czyli nie na prowadzenie działalności pożytku publicznego). Zgromadzone na Funduszu środki finansowe będą miały na celu udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego. Przedmiotowe wsparcie będzie realizowane w trybie otwartego konkursu ofert.

Podstawa prawna
• art. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3386).
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności