Odwołanie dyrektorki było prawidłowe

Żaden przepis nie uprawnia też do jej kontynuowania w nowo powołanym kolegium.

Takie wnioski wypływają z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odwołania Krystyny P. (dane zmienione) ze stanowiska dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych (KPSS) we Wrocławiu.

Kolegia, prowadzone przez samorządy województw oraz przez osoby prawne i osoby fizyczne, są trzyletnimi szkołami licencjackimi, kształcącymi pracowników socjalnych. Z racji starzenia się społeczeństwa są i będą coraz bardziej potrzebne. Kierują nimi dyrektorzy powoływani w drodze konkursu na pięcioletnią kadencję.

Kadencja Krystyny P. miała trwać do 1 września 2016 r. Tymczasem w lutym 2015 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie włączenia kolegium do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu. Nie była to jakaś jednostkowa inicjatywa, ponieważ podobne przekształcenia organizacyjne kolegiów miały wówczas miejsce również w innych województwach.

W czerwcu 2015 r., jeszcze w trakcie roku szkolnego, Krystyna P. została odwołana ze stanowiska dyrektora wrocławskiego KPSS na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Ten ustawowy przepis przewiduje, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych można odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki w ciągu roku szkolnego bez wypowiedzenia. W opinii zarządu województwa skoro kolegium przestało być samodzielną jednostką organizacyjną i zostało włączone do innej jednostki, stanowisko dyrektora musiało ulec likwidacji.

Krystyna P. początkowo wygrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały o odwołaniu jej ze stanowiska dyrektora przed końcem kadencji. Za nieprawidłowe uznał przyjęcie za podstawę odwołania art. 38 ust. 1 pkt 2 OświatU, pomimo regulacji tej kwestii w (obowiązującym wówczas) rozporządzeniu ministra polityki społecznej z 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał stanowisko sądu I instancji za błędne. Uchylił wyrok WSA i oddalił skargę Krystyny P. Orzekł, że kadencyjność stanowiska nie wyklucza odwołania z niego w szczególnej sytuacji, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 OświatU. To, że w rozporządzeniu ministra polityki społecznej nie przewidziano takiej ewentualności jak likwidacja kolegium, nie wyklucza możliwości odwołania dyrektora w razie utraty bytu prawnego jednostki, którą kierował, na podstawie regulacji ustawy o systemie oświaty.

Wyrok NSA nabiera szczególnego znaczenia wobec perspektywy pojawienia się podobnych sytuacji. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty przewiduje, że szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania, likwidowania i działania kolegiów pracowników służb społecznych ustala minister rodziny i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem oświaty i wychowania. Takie rozporządzenie ukazało się 15 września 2016 r. i rozpoczęło likwidację i przekształcenia istniejących kolegiów. Nowo powstałe będą działać według nowych zasad oraz z nowymi zapewne dyrektorami i kadrami pedagogicznymi.

Procesy organizacyjne już się rozpoczęły i trwają. 30 marca 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, że z dniem 30 września 2017 r. likwiduje się Kolegium Pracowników Społecznych we Wrocławiu. Podobne uchwały podjęły również inne województwa.

—Danuta Frey

sygnatura akt: II OSK 1756/16
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności