Odszkodowanie w przypadku odwołania lotu

Na stronie internetowej Gate 1 B.J.A. Krijgsman zarezerwował bilet na obsługiwany przez Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (dalej jako: SLM) lot z Amsterdam Schiphol (Niderlandy) do Paramaribo (Surinam) i z powrotem. Odlot był przewidziany na 14.11.2014 r. W dniu 9.10.2014 r. SLM poinformował Gate 1 o odwołaniu tego lotu. W dniu 4.11.2014 r. B.J.A. Krijgsman otrzymał e-mail od Gate 1, w którym poinformowano go, że jego lot został przewidziany na 15.11.2014 r. B.J.A. Krijgsman wystąpił do SLM z żądaniem zapłaty odszkodowania z tego tytułu, ale zostało ono oddalone ponieważ informacja dotycząca zmiany daty odlotu została przekazana Gate 1 dopiero w dniu 9 października. Gate 1 poinformowała B.J.A. Krijgsmana, że nie odpowiada za szkodę, ponieważ ona jedynie zawiera umowy między pasażerami a przewoźnikiem lotniczym, a odpowiedzialność za poinformowanie pasażerów w takiej sytuacji spoczywa na przewoźniku lotniczym, któremu przekazano w rejestrze rezerwacji adres e-mail pasażera. B.J.A. Krijgsman ponownie wystąpił do SLM z żądaniem zapłaty ryczałtu w wysokości 600 EUR, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.2.2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. To żądanie również zostało oddalone.

Poprzez pytanie prejudycjalne sąd odsyłający dążył do ustalenia, jakie wymogi należy spełnić w celu wywiązania się z obowiązku poinformowania w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Nr 261/2004, gdy umowa przewozu została zawarta za pośrednictwem biura podróży, lub gdy rezerwacji dokonano za pośrednictwem strony internetowej?

Zgodnie z orzecznictwem TS w celu dokonania wykładni unijnego przepisu należy wziąć pod uwagę nie tylko jego treść, ale także jego kontekst oraz cele, do których zmierza uregulowanie, którego ten przepis stanowi część (wyrok Hemming i in., C-316/15, pkt 27).

Artykuł 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Nr 261/2004 stanowi, że w przypadku odwołania lotu pasażerowie, których to odwołanie dotyczy, mają prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego, zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia, chyba że zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej 2 tygodnie przed planowym czasem odlotu. Na podstawie art. 5 ust. 4 rozporządzenia Nr 261/2004 ciężar dowodu, tego czy i kiedy pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu danego lotu, spoczywa na obsługującym przewoźniku lotniczym. Trybunał stwierdził, że z treści tych przepisów wynika, iż w sytuacji gdy obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest w stanie udowodnić, że pasażer, którego to odwołanie dotyczy, został poinformowany o odwołaniu jego lotu ponad dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu – jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania przewidzianego tymi przepisami. Zdaniem TS, taka interpretacja znajduje zastosowanie nie tylko wówczas, gdy umowa przewozu została zawarta bezpośrednio między pasażerem, którego to odwołanie dotyczy, a przewoźnikiem lotniczym, lecz także wówczas, gdy ta umowa została zawarta za pośrednictwem osoby trzeciej, takiej jak internetowe biuro podróży.

Z art. 3 ust. 5 i z motywów 7 oraz 12 tego rozporządzenia Nr 261/2004 wynika, że tylko obsługujący przewoźnik lotniczy wykonujący lub zamierzający wykonać lot jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania pasażerom z powodu uchybienia zobowiązaniom wynikającym z tego rozporządzenia, w tym zwłaszcza obowiązkowi poinformowania przewidzianemu w art. 5 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. W ocenie TS jedynie taka wykładnia jest zgodna z wyrażonym w motywie 1 rozporządzenia Nr 261/2004 w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony pasażerów i gwarantuje, że pasażer, którego lot został zarezerwowany za pośrednictwem osoby trzeciej, jest w stanie przed odwołaniem tego lotu wskazać podmiot zobowiązany do zapłaty odszkodowania przewidzianego w art. 5 ust. 1 lit. c) i w art. 7 tego rozporządzenia.

Jednak TS zaznaczył, że zobowiązania nałożone na przewoźnika lotniczego rozporządzeniem Nr 261/2004 pozostają bez uszczerbku dla jego prawa do dochodzenia odszkodowania, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, od jakiegokolwiek podmiotu, w tym osoby trzeciej, który spowodował, że przewoźnik uchybił spoczywającym na nim zobowiązaniom (wyrok van der Lans, C-257/14, pkt 46). W art. 13 rozporządzenia Nr 261/2004 uściślono, że to rozporządzenie nie ogranicza prawa obsługującego przewoźnika lotniczego do dochodzenia odszkodowania od organizatora wycieczek lub innego podmiotu, z którym przewoźnik zawarł umowę.

Reasumując TS orzekł, że art. 5 ust. 1 lit. c) oraz art. 7 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, iż obsługujący przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania przewidzianego tymi przepisami w przypadku odwołania lotu, o czym pasażer nie został poinformowany co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu. Dotyczy to również sytuacji, gdy przewoźnik poinformował o tym odwołaniu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu biuro podróży pośredniczące w zawarciu umowy przewozu z pasażerem, którego to odwołanie dotyczy, przy czym ten pasażer nie został poinformowany przez to biuro w tym terminie.

Autorka jest doktorem nauk prawnych, ekspertem ds. prawa gospodarczego, WPiA UKSW w Warszawie
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności