Obowiązek deratyzacji a nieważność regulaminu utrzymania czystości i porządku