Nietrzeźwość pracownika podczas pracy a niezbędność dowodu z interwencji policji

Procedurę rozwiązania umowy o pracę należy rozpocząć jak najszybciej. Miesięczny okres liczy się bowiem od powzięcia informacji przez przełożonego. Aby zwolnić pracownika wystarczą zeznania świadków i ewentualnie wyjaśnienia pracownika, jeżeli stawi się do pracodawcy na rozmowę i takie wyjaśnienia złoży.

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

W ocenie autora należy rozpocząć procedurę rozwiązania umowy o pracę jak najszybciej przede wszystkim dlatego, że czas 1 miesiąca liczy się od powzięcia informacji przez pracodawcę, w tym wypadku przełożonego, który jest zobowiązany taką informację przekazać pracodawcy. Aby wykazać pracownikowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i zwolnić pracownika, wystarczą zeznania świadków. Zeznania mogą obejmować objawy nietrzeźwości, takie jak:

  • zapach alkoholu,
  • nieskoordynowane ruchy,
  • nieskładna i bełkotliwa mowa,
  • ograniczona możliwość porozumiewania się

- i dalsze informacje co do faktu wezwania policji.

Ważne
Dodatkowym dowodem mogą być wyjaśnienia pracownika, jeżeli stawi się do pracodawcy na rozmowę i takie wyjaśnienia złoży.

Informacja z policji może być elementem potwierdzającym winę pracownika nawet dopiero na etapie odwoływania się pracownika do sądu. Nie ma przeszkód, aby pracodawca wcześniej zwrócił się do policji o przekazanie informacji co do zaistniałego zdarzenia.

Do celów postępowania w sprawach ze stosunku pracy nie jest konieczne dokładne ustalenie określonego stężenia alkoholu we krwi pracownika, jak to ma miejsce w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym wykroczeń, a stan nietrzeźwości pracownika w czasie pracy może być dowodzony wszelkimi środkami dowodowymi (wyrok SN z 11.12.2006 r., I PK 165/06, Pr. Pracy 2007, Nr 4, s. 27, Legalis).

Ważne
Jeśli pracodawca posiada dowody świadczące o tym, że pracownik wykonywał obowiązki w stanie nietrzeźwości do pracy lub spożywał alkohol w miejscu pracy lub w czasie pracy, to co do zasady może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia z jego winy.

Gdyby okazało się, że pracownik cierpi na chorobę alkoholową, rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: KP) może być wadliwe ze względu na brak winy pracownika. Zdaniem SN stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości pracownika dotkniętego przewlekłą psychozą alkoholową nie stanowi dostatecznej podstawy do przypisania mu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 KP). Sąd Najwyższy orzekł tak w wyroku z 10.10.2000 r. (I PKN 76/00, OSNP 2002, Nr 10, poz. 237), a w jego uzasadnieniu wyjaśnił, że warunkiem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 KP jest wina pracownika. W przypadku bowiem psychozy alkoholowej osoba nią dotknięta nie ma zdolności pokierowania swoim postępowaniem i nie może powstrzymać się od picia alkoholu. Sąd zaznaczył, że na powyższe rozumienie winy nie mogła mieć wpływu okoliczność, że pracownik nie przeciwdziałał wcześniej swojemu nałogowi i nie podjął leczenia. Może więc się zdarzyć, że pracownik, o którym mowa, cierpi na psychozę alkoholową. Wówczas - jeżeli to wykaże - należałoby wycofać rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia i rozwiązać umowę za wypowiedzeniem.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności