Nie wszyscy lokatorzy kupią mieszkania

Zarządzeniem z 9 lutego 2016 r. prezydent Krakowa postanowił nie przeznaczać do sprzedaży nieruchomości z budynkiem przy ul. Zbożowej. Zarządzenie wójta, burmistrza czy prezydenta miasta o wyłączeniu nieruchomości ze sprzedaży jest aktem administracji publicznej i przysługuje na nie skarga do sądu administracyjnego w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Na podstawie tego przepisu trójka lokatorów budynku przy ul. Zbożowej zaskarżyła zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Występując o stwierdzenie nieważności tego aktu, skarżący zarzucili, że wyłączenie budynku ze sprzedaży naruszyło zasady określone w uchwale Rady Miasta Krakowa z 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Rada wyraziła w uchwale wolę sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz ich najemców i upoważniła prezydenta miasta do dokonywania sprzedaży.

Uchwała przyznawała najemcom prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkań. Sprecyzowała jego zasady i określiła przyznawane ulgi w postaci rozłożenia ceny na raty bądź bonifikaty. W § 1 wskazano kategorie nieruchomości niepodlegające sprzedaży, a w § 4 sytuacje powodujące przeszkodę w zbyciu.

Budynek przy ul. Zbożowej nie kwalifikuje się do żadnej z tych kategorii i przeszkód – twierdzili lokatorzy. Wyłączenie go ze sprzedaży było nieuprawnione i uniemożliwiło wykorzystanie uprawnień przewidzianych w uchwale. W sposób nieuzasadniony zróżnicowano sytuację prawną najemców z ul. Zbożowej w stosunku do najemców pozostałych nieruchomości komunalnych. Zarządzenie nie zawiera też żadnego uzasadnienia.

Prezydent Krakowa wyjaśnił, że działał zgodnie z opinią zespołu zadaniowego ds. wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomości miejskich, który negatywnie zaopiniował wszczęcie sprzedaży lokali w budynku przy ul. Zbożowej. W kamienicy są 24 mieszkania, ale tylko osiem ma zaświadczenia o samodzielności. Prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nie daje roszczeń najemcy. Sąd stwierdził, że skarżący nie wskazali żadnego przepisu, który nakazywałby zawarcie umowy kupna sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zbożowej. Uchwała Rady Miasta z 2008 r. przewiduje jedynie ogólne zasady gospodarowania majątkiem gminnym. Nie tworzy roszczeń dla konkretnych podmiotów. To od miasta zależy, czy i kiedy skorzysta ze swoich uprawnień właścicielskich, określonych w kodeksie cywilnym.

Skoro więc w skardze lokatorzy kamienicy wyłączonej ze sprzedaży nie wykazali, że zarządzenie prezydenta Krakowa narusza ich interes prawny, lecz jedynie faktyczny, nie mogli go zaskarżyć – orzekł sąd, oddalając skargę. Artykuł 101 ustawy o samorządzie gminnym przewiduje, że uprawnionym do wniesienia skargi z tego przepisu może być jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone.

—d.fr.

sygnatura akt: II SA/Kr 513/17
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności