Małe spółki zapłacą 15-procentowy CIT

W dniu 6.7.2016 r. obyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nr druku sejmowego 669).

Nowa stawka podatkowa 15%

Zmianie ulega art. 19 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: PDOPrU), który wskazuje, że podatek wynosi 19%, a w przypadku małych podatników i podatników rozpoczynających działalność 15%, z wyłączeniem tych, którzy powstali w wyniku szeregu wskazanych w dodanym art. 19 ust. 1a, operacji restrukturyzacyjnych i podziałów. Tacy podatnicy będą mieć możliwości stosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych, na zasadzie karencji, dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego, pod warunkiem iż zostanie zachowana reguła pozostawania w tym roku małym podatnikiem.

Mały podatnik - definicja

Małym podatnikiem w myśl art. 4a pkt 10 PDOPrU jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Podatnicy, u których rok podatkowy jest inny, niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.1.2017 r., a zakończy się po 31.12.2016 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy PDOPrU, w brzemieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Inne zmiany

Projekt wprowadza również zmiany doprecyzowujące obecne przepisy w zakresie:

- zmiany zasad ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

- doprecyzowania przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Polski.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.1.2017 r.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności