Kiedy świadczenia z pomocy społecznej należy uznać za nienależnie pobrane?

Zgodnie z art. 6 ust. 16 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.; dalej: PomSpołU) świadczeniem nienależnym jest świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny (art. 98 PomSpołU).

Z definicji świadczenia nienależnego wynika wprost, że pojęcie świadczenia nienależnego odnosić należy wyłącznie do świadczenia pieniężnego. Jeżeli więc strona pobrała świadczenia inne niż pieniężne, to wówczas nie mają zastosowania przepisy o świadczeniach nienależnie pobranych, w tym również art. 6 ust. 16 w zw. z art. 98 PomSpołU (por. wyr. WSA w Gliwicach z 10.3.2008 r., IV SA/Gl 700/07, Legalis)

Uznanie świadczenia pieniężnego za nienależnie pobrane zostało uzależnione od zaistnienia jednej z dwóch przesłanek wymienionych w art. 6 pkt 16 PomSpołU. Pierwsza z nich odnosi się do sytuacji, gdy świadczenie pieniężne z pomocy społecznej zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych informacji, druga dotyczy natomiast przypadku, gdy świadczenie to było wypłacone wskutek niepoinformowania przez stronę (której obowiązek w tym zakresie wynika z art. 109 PomSpołU) o zmianie jej sytuacji materialnej lub osobistej.

Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia informacji, dlatego należy uznać, że chodzi o wszelkie wiadomości, dane, oświadczenia, złożone ustnie lub pisemnie w postępowaniu o przyznanie świadczenia. Nie jest przy tym ważne, czy nieprawdziwe informacje zostały przedstawione przez stronę świadomie, czy są wynikiem jej błędu. Innymi słowy, każda nieprawdziwa informacja, niezależnie od intencji i świadomego działania osoby zainteresowanej, może przesądzić o tym, że świadczenie zostało nienależnie przyznane i pobrane (zob. m.in. wyr. WSA w Gliwicach z 10.3.2015 r., IV SA/Gl 374/14; wyr. WSA w Krakowie z 25.2.2014 r., III SA/Kr 1067/13, Legalis).
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności