Inwestycja instytucji kultury w obcym środku trwałym – adaptacja lokalu

Fakturę za projekt adaptacyjny, który zostanie sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej w kolejnym roku obrotowym, instytucja kultury powinna zapłacić ze środków własnych. Instytucja kultury na adaptację pomieszczeń otrzyma dotację celową, która pokrywa także koszty projektu. Koszty poniesione na projekt zostaną zatem zrefundowane z tej dotacji. Refundacja (części lub całości wydatków) następuje dopiero po ich poniesieniu.

Wartością początkową środka trwałego, w zależności od sposobu jego pozyskania, jest cena nabycia lub koszt wytworzenia (art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.; dalej: RachunkU). W przypadku adaptacji pomieszczeń wartością początkową inwestycji w obcym środku trwałym jest koszt wytworzenia. Na ten koszt składają się wszystkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane z jego budową od momentu podjęcia decyzji o budowie do czasu przyjęcia środka trwałego — inwestycji w obcym środku trwałym do używania.

W RachunkU nie wymieniono przy tym szczegółowo wydatków, które można zaliczyć do kosztów budowy środka trwałego. Wskazano jednak, że koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu VAT oraz akcyzę, a także koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu (art. 28 ust. 8 RachunkU).

Środki trwałe w okresie ich budowy zalicza się do środków trwałych w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16 RachunkU). Wydatki związane z kosztem wytworzenia środka trwałego do momentu przyjęcia go do używania ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”, zapisem:

1) Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie” — wartość netto albo brutto, jeśli VAT nie podlega odliczeniu,

2) Wn konto 221 „VAT naliczony” — kwota VAT podlegająca odliczeniu,

3) Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” — wartość brutto.

Instytucja kultury na adaptację pomieszczeń otrzyma dotację celową, która pokrywa także koszty projektu. Koszty poniesione na projekt zostaną zatem zrefundowane z tej dotacji. Właśnie dlatego zapłaty za fakturę instytucja kultury powinna była dokonać ze środków własnych (może wziąć na ten cel kredyt lub pożyczkę). Refundacja (części lub całości wydatków) następuje dopiero po ich poniesieniu.

Ważne
Tego samego zakupu nie można sfinansować dwa razy ze środków publicznych, czyli dotacji podmiotowej i dotacji celowej.

Wpływ dotacji celowej instytucja kultury ujmie w księgach rachunkowych zapisem:

1) Wn konto 130 „Rachunek bankowy”,

2) Ma konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Do ewidencji inwestycję w obcy środek trwały instytucja kultury wprowadzi w momencie, gdy będzie on kompletny i zdatny do użytku, zapisem:

1) Wn konto 010 „Środki trwałe” (analitycznie: „Inwestycje w obce środki trwałe”),

2) Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie”.

Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania ustali również okres lub stawkę i metodę amortyzacji (art. 32 ust. 3 RachunkU). Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją celową w księgach rachunkowych ujmuje się następująco:

1) Wn konto 400 „Amortyzacja”,

2) Ma konto 071 „„Umorzenie środków trwałych”;

i równolegle:

1) Wn konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,

2) Ma 7 konto 60 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Ważne
Inwestycje w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji bez względu na przewidywany okres ich użytkowania. Dla celów podatkowych okres amortyzacji dla inwestycji w obcych budynkach, lokalach, budowlach nie może być krótszy niż 10 lat (art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności