Co może być źródłem informacji o środowisku?

Informacje o środowisku i jego ochronie przekazane przez osoby trzecie udostępnia organ administracji, który jednocześnie wskazuje źródło ich pochodzenia.

1. Gwarancyjny charakter przepisu

Komentowany art. 11 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) pełni funkcję gwarancyjną, polegającą na tym, że organ administracji, który udostępnia informację o środowisku, ma również ustawowy obowiązek wskazania źródła pochodzenia informacji. Obowiązek ten nie aktualizuje się jednak w każdym przypadku, a tylko wtedy, kiedy owa informacja została przekazana przez osobę trzecią.

Ważne
Jeśli informacja pochodzi od osób trzecich, to organ - poza jej udostępnieniem - powinien również wskazać jej źródło.

Uzasadnieniem dla tej regulacji jest to, że niekiedy dopiero uzyskanie wiedzy o źródle pochodzenia danej informacji pokazuje pełne jej znaczenie i charakter. Źródło informacji może bowiem pozostawać równie istotne jak sama informacja.

2. Przekazanie informacji przez osoby trzecie

Użyty przez ustawodawcę termin „przekazanie przez osoby trzecie” oznacza wszelkie informacje pozyskane przez organ administracji od osób trzecich. W komentowanym przepisie chodzi w pierwszej kolejności o spoczywające na określonych podmiotach obowiązki udostępnienia informacji o środowisku. W dalszej kolejności - o informacje pozyskane od osób, które nie były zobowiązane do ich przekazania.

3. Zmiany, które wchodzą w życie 1.1.2017 r.

Komentowany przepis od 1.1.2017 r. zyska nowe brzmienie. W miejsce dotychczas obowiązującego zwrotu „organ administracji” ustawodawca posłużył się zwrotem „władze publiczne”. Wskazana nowelizacja stanowi wyjście naprzeciw postanowieniom dyrektywy 2003/4/WE, w treści której mowa jest o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie jako o obowiązku władz publicznych. Pojęcie „władze publiczne” jest szerokie, bowiem obejmuje swym zasięgiem zarówno organy władz publicznych, jak i organy administracji publicznej. Omawiana zmiana stanowi więc dostosowanie polskiej materii ustawowej do standardów wyznaczonych treścią dyrektywy 2003/4/WE.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności