Pakiet SLIM VAT 3 z podpisem Prezydenta

Pakiecie SLIM VAT3 wprowadza:

 • Podwyższenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika

Podwyższamy limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT. Pakiet rozszerza możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

 • Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

Pakiet rezygnuje z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Pakiet wprowadza przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

 • Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

Doprecyzowane zostały zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Wprowadzona zostanie możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p. Zostanie zlikwidowany obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego zostanie wprowadzony wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji. Zwiększona zostanie kwota pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT. Pakiet SLIM VAT3 Reguluje kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli wprowadza możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

 • Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

Wprowadzone zostanie uproszczenie w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzamy nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

 • Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

Skonsolidowane zostanie wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP.

Ujednolicone zostaną przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Likwidujemy opłaty za wniosek o wydanie WIS.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Dodatkowo w pakiecie SLIM VAT3 znalazły się zmiany w zakresie:

 • JPK_PIT i JPK_CIT

O rok przesunięty zostanie termin wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Dzięki temu, podatnicy będą mieli więcej czasu na przygotowanie systemów informatycznych.

Wprowadzony zostanie zmiana dla podatników w JPK_PIT w odniesieniu do obowiązku ich przekazywania. Po zmianie, podatnik będzie przesyłał informacje tak samo, jak w przypadku JPK_CIT, wyłącznie po zakończeniu roku (a nie – miesięcznie lub kwartalnie).

Z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg wyłączamy niektóre grupy podatników, m.in. koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe. Minister Finansów będzie miał prawo do rozszerzenia rozporządzeniem grup podatników wyłączonych z tego obowiązku.

 • Ulgi rehabilitacyjnej

Rozszerzony zostanie katalog osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej zmianie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

 • Ulgi na dzieci (dot. dziecka z niepełnosprawnością)

Zostanie zlikwidowany limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. W ten sposób, umożliwimy skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź
 • Ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego

Zmienione zostaną zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Po zmianie, małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie zapłacą niższy ryczałt. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

 • Podatku PIT
 1. Udostępnienie usługi Twój e-PIT również do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Doprecyzowanie przepisów w zakresie podatku u źródła.
 3. Wprowadzenie zmiany realizujące podatkowe rozwiązania SRRK, m.in. te, które umożliwiają kompensatę dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Dodatkowo, zmienione sotaną obowiązujące zasady opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym, czy wtórnym.
 • Podatku od spadków i darowizn

Podwyższamy kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Od 1.7.2023 r. wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku:

 • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych – z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozszerzenie szarej strefy w gospodarce, np. przez powoływanie się na fikcyjne darowizny).

Przepisy pakietu SLIM VAT3 zasadniczo wejdą w życie 1.7.2023 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Nabycie abonamentu medycznego nie uprawnia do odliczenia VAT

Stan faktyczny

Podatnik czynny VAT świadczy usługi objęte 23% stawką VAT. Chce rozpocząć współpracę z platformą usług dla przedsiębiorców, firmą X. Klient firmy otrzymuje możliwość zakupu w atrakcyjnej cenie szeregu narzędzi wspierających prowadzenie działalności gospodarczej. Najistotniejszą usługą tej firmy, która interesuje podatnika jest indywidualny abonament medyczny dla niego oraz jego bliskich. Pakiet medyczny jest (wraz z innymi usługami) wliczany w skład całościowego pakietu subskrypcyjnego.

Wątpliwości podatnika dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie pakietu subskrypcyjnego (zawierającego w sobie abonament medyczny).

W ocenie podatnika, może on odliczyć VAT naliczony od wskazanych faktur.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Z uregulowań VATU wyraźnie wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym.

Podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, w sytuacji gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Przepisy VATU nie definiują pojęcia „potrzeb osobistych”. Z definicji słownikowej wynika, że potrzebami „osobistymi” są takie potrzeby, które „dotyczą danej osoby” i które są jej potrzebami „prywatnymi”, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika, czy pełnioną funkcją.

Zatem nabycie abonamentu medycznego dla podatnika oraz osoby bliskiej nie jest niezbędne dla celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej i ma na celu zaspokojenie potrzeb osobistych, prywatnych podatnika. Tym samym nie ma związku z jego sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części dotyczącej nabycia abonamentu medycznego. W rozpatrywanej sprawie ww. wydatki, które podatnik ponosi w związku z nabyciem ww. abonamentu medycznego nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, gdyż służą one do zaspokojenia jego potrzeb osobistych, prywatnych.

Natomiast w części dotyczącej nabycia w ramach pakietu subskrypcyjnego narzędzi wspierających prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej VAT przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy czym prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 VATU.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Zmiana warunków zatrudnienia – informacja dla pracownika

Opis sytuacji: Czy pracodawca przekazuje uzupełnioną informację o warunkach zatrudnienia dotychczas zatrudnionym pracownikom? Czy konieczność informowania o zmianach – bez wniosku pracownika – dotyczy również umów trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów? W jakich sytuacjach należy wręczyć taką informację? Czy fakt przedłożenia orzeczenia o niepełnosprawności, poinformowanie pracodawcy o ciąży, o zamiarze karmienia piersią, fakt zgłoszenia urodzenia dziecka wymagają przedłożenia pracownikowi nowej informacji? Czy fakt, że dotychczas zatrudniony pracownik nabędzie uprawnienie do „dużego” urlopu – 26 dni, lub też w danym dniu nabierze uprawnienie do dodatkowego urlopu wymusza na pracodawcy konieczność przedłożenia informacji w konkretnym dniu, jeśli sposób nabycia uprawnień wynika z przepisów prawa? W jaki sposób należy przekazać taką informację pracownikowi nieobecnemu w pracy, np. kobiecie w ciąży przebywającej na zwolnieniu lekarskim? Czy wystarczającą formą będzie wysłanie papierowej informacji listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru?

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Pracodawca informuje o każdej zmianie w zakresie, który jest objęty treścią informacji o warunkach zatrudnienia.

Pracodawca jest obowiązany do informowania pracowników o warunkach zatrudnienia wskazanych w art. 29 § 3 KP. Nowelizacja Kodeksu pracy work-life balance zmieniła w znaczący sposób zakres informacji o warunkach zatrudnienia, dodano także obowiązek informowania o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę.

Przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej (art. 22 ZmKP23) wskazują, że w przypadku umów o pracę trwających w dniu wejścia zmian pracodawca, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, uzupełniał będzie informacje, o których mowa w art. 29 § 3 KP w dotychczasowym brzmieniu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Nie ma zatem obowiązku dostosowania informacji o warunkach zatrudnienia automatycznie dla wszystkich osób zatrudnionych obecnie.

Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie warunków zatrudnienia, a także o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Nie dotyczy to przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Pracodawca obowiązany jest poinformować pracownika o każdej zmianie warunków zatrudnienia, o których mowa w art. 29 § 3 KP. Odesłanie to, zawarte w art. 29 § 33 KP wskazuje na obecną treść informacji. Przepisy przejściowe nie regulują sytuacji, w której pracownik nie złożył wniosku o uzupełnienie informacji i następnie pojawia się zmiana w zakresie, o którym w związku z tym nie został poinformowany. Zdaniem autora odpowiedzi, pracodawca powinien jednak w takim przypadku informację o zmianie przekazać.

Zmiana, o której informujemy, to każda zmiana w zakresie informacji. Może wiązać się np. z uzyskaniem stopnia niepełnosprawności (zmiana norm czasu pracy, dobowego i tygodniowego wymiaru, dodatkowa przerwa, po roku przepracowanym dodatkowy urlop), porodu (przerwy na karmienie dziecka piersią), wejście w wyższy wymiar urlopu. Zauważmy, że w przepisach obowiązujących do 25.4.2023 r. również istniał obowiązek przekazania informacji o zmianie warunków zatrudnienia.

Ważne

Informacje o zmianach mogą być przekazane listem poleconym, ale również w postaci elektronicznej (np. „zwykły” mail). Informacje pracodawca może przekazać pracownikowi w postaci elektronicznej, jeżeli będą dostępne dla pracownika z możliwością ich wydrukowania oraz przechowywania, a pracodawca zachowa dowód ich przekazania lub otrzymania przez pracownika.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Odwołanie stanu epidemii oznacza przywrócenie obowiązków podatkowych

1. Planowane zmiany

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej stanu zagrożenia epidemicznego (projekt nr MZ 1517).

Zgodnie z projektem z dniem 1.7.2023 r.:

1) odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

2) traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.5.2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433; dalej: ZagrEpidemiiR).

Z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego przestaną obowiązywać preferencje z zakresu prawa podatkowego wprowadzone dla celów przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w zakresie:

– wydłużonego terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy,

– wydłużonego terminu na wydanie interpretacji indywidualnych,

– biegu terminów dotyczących krajowych schematów podatkowych, określanych skrótem MDR,

– stosowania certyfikatów rezydencji podatkowej zagranicznych podmiotów nieposiadających okresu ważności,

– kar umownych powstałych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19;

– opłat prolongacyjnych,

– obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Ważne

Wybrane przepisy zaczną obowiązywać już z 1.7.2023 r., dla niektórych przewidziano pewne okresy przejściowe.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

2. Zawiadomienie ZAW-NR

W przypadku zapłaty należności za dostawę towarów lub świadczenie usług udokumentowanych fakturą na rachunek inny niż rachunek czynnego podatnika VAT ujęty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa KAS (tzw. białej liście), nabywca:

 • ponosi odpowiedzialność solidarną wraz z dostawcą towaru lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe – odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości kwoty VAT, proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług,
 • nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokona na rachunek spoza białej listy (a jeżeli już zaliczył wydatek do kosztów podatkowych, to musi w tej części zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo zwiększyć przychody w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów).

Powyższe dotyczy transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Uniknięcie ww. sankcji możliwe jest wyłącznie gdy zostanie dokonane zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy, tzw. ZAW-NR.

Zawiadomienie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, co wynika z brzmienia art. 22p ust. 4 pkt 1 PDOFiZU, art. 15d ust. 4 pkt 1 PDOPrU oraz art. 117ba § 3 pkt 2 OrdPU. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 termin ten wynosi 14 dni od dnia zlecenia przelewu (por. art. 15zzn specustawy z 2 marca 2020 r).

Odwołanie z 1.7.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego skutkuje koniecznością dokonywania zgłoszenia ZAW-NR w terminie 7 dni.

3. Terminy wydawania interpretacji indywidualnych

Zgodnie z art. 14d § 1 OrdPU termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 OrdPU., tj. terminów dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W razie niewydania interpretacji podatkowej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym ten termin upłynął, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie, tzw. interpretacja milcząca (art. 14o § 1 OrdPU).

Z uwagi na trwanie pandemii czas na wydanie interpretacji indywidualnych został wydłużony z 3 do 6 miesięcy. Termin stosuje się do wniosków złożonych od 31.3.2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. Powyższe zostało uregulowane w art. 31g ust. 1 KoronawirusU.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z 1.7.2023 r. spowoduje, iż organ interpretacyjny zostanie zobowiązany do wydania interpretacji indywidualnej bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

4. Terminy raportowania MDR

Termin raportowania schematów podatkowych, zarówno dla schematów krajowych, jak i transgranicznych wynosi 30 dni. Na mocy art. 15za ust. 1 KoronawirusU w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wskazanego przepisu się nie stosuje. Podatnicy przyzwyczaili się iż od 31.3.2020 r. nie byli zobowiązani do raportowania schematów krajowych (schematy transgraniczne zobowiązani byli raportować ponownie od 1.1.2021 r).

Odwołanie stanu epidemii z 1.7.2023 r. powoduje, iż niezgłoszone schematy podatkowe zobowiązani będą złożyć w ciągu 60 dni (30 dni zawieszenia + 30 dni standardowego terminu raportowania). Powyższe dotyczy terminów na przekazanie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) i kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4), a także zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego (MDR-2).

Równocześnie należy zauważyć, iż wszystkie nowopowstałe od 1.7.2023 r. schematy podatkowe będą podlegały zgłoszeniu w terminie 30 dni.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

5. Okres stosowania certyfikatów rezydencji nie posiadających okresu ważności

Certyfikaty rezydencji podatkowej potwierdzające miejsce zamieszkania podatnika nie zawierające okresu jego ważności, płatnik może stosować przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Reguła ta wynika z brzmienia art. 41 ust. 9a PDOFizU oraz art. 26 ust. 1i PDOPrU

Równocześnie na mocy art. 31ya ust. 1 KoronawirusU w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 – jeżeli wskazany okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia certyfikat niezawierający okresu ważności. Norma ta dotyczy certyfikatów rezydencji podatkowej za lata 2019 i 2020.

Odwołanie z 1.7.2023 r. stanu epidemii powoduje brak możliwości korzystania z ww. preferencji przez podatników, a w szczególności obowiązek weryfikacji aktualności posiadanych certyfikatów rezydencji podatkowej.

Ważne

Wprawdzie przepisy art. 31y KoronawirusU wprowadzają regulację, iż certyfikaty bez okresu ważne są także w okresie kolejnych 2 miesięcy od odwołania tego stanu, niemniej jednak okres wakacyjny i oczekiwanie na przesłanie „nowego” certyfikatu rezydencji podatkowej wymagają podjęcia działań niezwłocznie by móc nimi posługiwać się od 2.9.2023 r.

6. Kary umowne i odszkodowania

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 23 ust. 1 pkt 19 PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 PDOPrU). Jednakże jak wskazuje art. 52zb PDOFizU oraz art. 38t PDOPrU przepisów tych nie stosuje się do zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Odwołanie od 1.7.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego wyłączy możliwość korzystania przez podatników z możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kar umownych i odszkodowań wynikających ze stanu pandemii. Dotyczyć to będzie kar umownych i odszkodowań dotyczących zdarzeń powstałych od tego dnia.

7. Opłata prolongacyjna

Z art. 57 § 1 OrdPU wynika, że w decyzjach wydawanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1, 2 OrdPU (odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek) ustalana jest opłata prolongacyjna od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

Przepisy ustaw związanych z COVID-19 wskazują, że w okresie zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni następujących po jej odwołaniu opłata prolongacyjna nie jest ustalana (art. 15za ust. 1 KoronawirusU).

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wyłączy stosowanie przepisu tymczasowego w zakresie opłat prolongacyjnych, które od 31.7.2023 r. będą znów w decyzjach wskazanych powyżej ustalane.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

8. Dokumentacja cen transferowych

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje, iż preferencje podatkowe w zakresie cen transferowych przestaną obowiązywać z upływem 2023 r.

Termin ten ma zastosowanie do:

 • zwolnienia z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty przy dokonywaniu korekt cen transferowych;
 • wyłączenie warunku nieponiesienia straty przez podmiot powiązany w zakresie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy jego przychody spadną o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym dany rok.

Zapowiedź MRiPS: Płaca minimalna przekroczy 4200 zł. Związki zawodowe wnioskują o podwyżkę

Od 1.1.2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3490 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Już od lipca czeka nas kolejna podwyżka płacy minimalnej do kwoty 3600 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1.1.2023 r. do 22,80 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 23,50 za godzinę. W związku z nadal wysoką prognozowaną na 2024 rok inflacją, w kolejnym roku czeka nas ponownie podwójna podwyżka płacy minimalnej.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Solidarność zaproponowała z kolei, że pensja minimalna powinna wzrosnąć, od stycznia 2024 r. nie mniej niż o 500 zł, a od lipca minimalnie o 250 zł. W efekcie nie może być niższa niż 4350 zł brutto. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

Kursy walut obcych właściwe dla rozliczenia faktur korygujących

Obecne podejście nie jest prawidłowe. Proponuję wdrożyć stosowanie kursów walut zgodne ustawą SLIM VAT 3.

Natomiast w przypadku faktur korygujących zakupy należy zastosować kurs jakim posłużył się sprzedawca.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

W polskich przepisach dotyczących VAT szczegółowo uregulowano jedynie zagadnienie stosowania kursu waluty obcej w przypadku wystawienia faktury VAT. Zgodnie z art. 31a ust. 1 VATU, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Zaś zgodnie z art. 31a ust. 2 VATU, w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Ważne

Różne kursy walut powinny zostać zastosowane, w zależności do sytuacji.

 

Co do zasady, do przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej zastosowanie ma taki sam kurs waluty obcej, jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej, w przypadku wystąpienia „pierwotnej przyczyny korekty”, tj. gdy dana przyczyna istniała już (była znana) w momencie rozliczania danej transakcji gospodarczej, niezależnie czy korekta powodowała podwyższenie, czy też obniżenie podstawy opodatkowania. W takim przypadku bowiem korekta ma na celu jedynie doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości, co do którego miało miejsce wadliwe jego udokumentowanie oraz rozliczenie za dany okres.

W przypadku natomiast korekt z przyczyn o charakterze wtórnym, które nie istniały w momencie realizacji transakcji pierwotnej i nie podlegały udokumentowaniu, w szczególności zwiększających podstawę opodatkowania, mamy do czynienia z nowymi okolicznościami, które podlegają rozliczeniu w momencie ich zaistnienia. W związku z tym nie ma podstaw, aby stosować do nich taki sam kurs waluty obcej jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej. W takiej bowiem sytuacji przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej dokonuje się według bieżącego kursu tj. wskazanego na ostatni dzień roboczy poprzedzają dzień zaistnienia okoliczności skutkujących zwiększeniem podstawy opodatkowania.

Chyba wszystkie możliwe sytuacje w zakresie przyczyn korekty oraz ich wpływu na zastosowanie właściwego kursu przeliczeniowego zostały wskazane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.2.2022 r.

Interpretacje

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 11.2.2022 r. 0114-KDIP1-1.4012.859.2021.1.AKA.

1) w odniesieniu do faktur sprzedaży, w przypadku korekty skutkującej podwyższeniem podstawy opodatkowania, dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna korekty, tj.:

a) w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego – dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować kurs właściwy dla potrzeb przeliczenia kwot wykazanych na fakturze pierwotnej, tj. średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym w odniesieniu do danej dostawy powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku gdy przed tym dniem wystawiono fakturę – średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym wystawiono fakturę,

b) w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego – dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność,

2) w odniesieniu do faktur sprzedaży, w przypadku korekty skutkującej obniżeniem podstawy opodatkowania, dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym została wystawiona faktura korygująca,

3) w odniesieniu do faktur zakupu, w przypadku korekty skutkującej podwyższeniem podstawy opodatkowania, Spółka nie dokonuje samodzielnego przeliczenia kwoty korekty na złote, kwotę podatku naliczonego podlegającego po jej stronie odliczeniu stanowić będzie bowiem kwota wykazana na fakturze korygującej otrzymanej od dostawcy,

4) w odniesieniu do faktur zakupu, w przypadku korekty skutkującej obniżeniem podstawy opodatkowania, kwotę, o jaką Spółką będzie zobowiązana zmniejszyć podatek naliczony stanowić będzie:

a) w sytuacji, gdy w momencie, w którym Spółka dokonywać będzie ww. zmniejszenia nie będzie ona dysponowała fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę – kwota korekty wyrażona w walucie obcej, przeliczona na złote według średniego kurs danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione z dostawcą lub usługodawcą oraz warunki te zostały spełnione,

b) w sytuacji, gdy w momencie, w którym Spółka dokonywać będzie ww. zmniejszenia będzie ona dysponowała fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę – kwota wykazana na fakturze korygującej otrzymanej od dostawcy.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Należy pamiętać również o tym, że w odniesieniu do importu usług oraz WNT w praktyce wypracowano nieco innego zasady stosowania kursu walut obcych. Zostały one zebrane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.3.2022 r.

Interpretacje

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.3.2022 r., 0114-KDIP1-1.4012.860.2021.1.RR.

Przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej w odniesieniu do:

1) korekty podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca należy dokonać w następujący sposób:

a) przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest z Przyczyny pierwotnej, która istniała już w chwili powstania obowiązku podatkowego – dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, co ma miejsce zarówno w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus) jak i w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus),

b) w przypadku gdy korekta podstawy opodatkowania dokonywana jest w związku z zaistnieniem Nowej okoliczności, która nie była znana w chwili powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury pierwotnej – dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała ta Nowa okoliczność, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu (korekta in plus), natomiast w przypadku gdy ulega ona obniżeniu (korekta in minus) – wówczas dla potrzeb przeliczenia kwoty korekty na złote należy stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Od użytkowania do własności – nowe przepisy dla przedsiębiorców oraz zmiany w PCC przyjęte przez Sejm

Odpłatność za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu

Ustawa wprowadza nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu. Takie rozwiązanie ma wyeliminować ryzyko udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, a przedsiębiorcom pozwolić na skorzystanie z możliwości rozliczenia wartości gruntu w dostępnym limicie pomocy de minimis.

Nowy model odpłatności za grunt będzie dotyczył:

 • przedsiębiorców (duże firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza),
 • osób fizycznych np. właścicieli garaży,
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (infrastruktura osiedlowa, pawilony handlowe),
 • mieszkańców osiedli – np. parkingi, drogi wewnętrzne, place zabaw.

Użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1.1.1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie.

Cena wykupu w przypadku gruntów Skarbu Państwa przy jednorazowej wpłacie to tylko 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Ustawa przewiduje też możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat – wtedy cena to 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej. W przypadku gruntów JST o cenie wykupu będą decydować władze gminy.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

PCC

Jednocześnie Sejm znowelizował ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmiany polegają na:

 • wprowadzeniu 6% stawki PCC od zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego (nabywanych w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej) lub udziałów w tych lokalach.
 • zniesieniu 2% PCC w przypadku sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Od 1.7.2023 r. wyższy limit małego podatnika w VAT

W ustawie z 14.4.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uregulowano zmiany do VATU w ramach tzw. SLIM VAT 3. Zmiany te przewidują m.in. podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników VAT.

Obecnie zgodnie z art. 2 pkt 25 lit. a VATU przez małego podatnika – rozumie się podatnika VAT u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Po zmianach w VAT od 1.7.2023 r. ten limit sprzedaży dla małych podatników będzie podwyższony do równowartości 2 000 000 euro.

W 2023 r. małym podatnikiem VAT będzie więc ten, którego wartość sprzedaży brutto w 2022 r. nie przekroczyła 9 654 400 zł.

Podwyższenie limit sprzedaży do 2 000 000 euro powinno oznacza, że więcej podatników może korzystać z preferencji przewidzianych dla małych podatników VAT takich jak kasowa metoda rozliczenia VAT oraz kwartalne rozliczenie VAT.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Metoda kasowa

Metoda kasowa polega na tym, że VAT z wystawionej faktury należy zapłacić dopiero za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzyma zapłatę za wystawioną fakturę.

W przypadku gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Natomiast w przypadku braku zapłaty – nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

O wyborze metody kasowej podatnik powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, a także powinien na fakturze umieszczać wyrażenie „metoda kasowa”.

Rozliczenie kwartalne

Mały podatnik VAT może wybrać kwartale rozliczenie VAT, co oznacza, że płaci VAT raz na kwartał. Przejście na rozliczenie kwartalne jest jednak możliwe dopiero po 12 miesiącach od daty rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego podatnika VAT.

Należy pamiętać, że podatnik który wybierze metodę kasową, powinien też rozliczać VAT kwartalnie. Nie dotyczy to pierwszych 12 miesięcy od daty rejestracji do VAT, kiedy musi rozliczać VAT miesięcznie. Wybór rozliczenia kwartalnego w VAT nie obliguje do stosowania metody kasowej.

Zatem wyższy limit sprzedaży dla małego podatnika VAT pozwali na rozliczanie się metodą kasową w VAT, to zaś może przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Mniej barier administracyjnych – skorzystają też przedsiębiorcy

Dnia 27.4.2023 r. w Dz.U. pod poz. 803 opublikowana została ustawa z 26.1.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych zawierająca pakiet zmian obejmujący 16 ustaw. Znowelizowane zostały m.in. Kodeks postępowania administracyjnego czy Kodeks postępowania cywilnego – postępowania dzięki temu miałyby być prostsze.

Nadanie waloru ostateczności decyzji wydanej w I instancji

W Kodeksie postępowania administracyjnego ustawa przewiduje nadanie waloru ostateczności decyzji wydanej w I instancji, w której organ w całości uwzględnił żądania strony i dlatego odstąpił od jej uzasadnienia. Strona, dostając decyzję zgodną z żądaniem, nie będzie już musiała czekać na koniec terminu do wniesienia odwołania, ani nawet składać orzeczenia, że zrzeka się takiego prawa. Jest to więc wyjątek od zasady dwuinstancyjności, a jednocześnie ciągle pozostaje możliwość wzruszenia decyzji w postępowaniu sądowym.

Urealnienie sądowej kontroli zaskarżonej decyzji

Z tą zmianą skorelowana jest nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która ma urealnić sądową kontrolę zaskarżonej decyzji. Jeśli nie ma uzasadnienia, bo organ w całości uwzględnił żądanie strony, to organ musi je sporządzić przed przekazaniem skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu.

Skuteczne zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

W KPA jest jeszcze jedna zmiana – strona może skutecznie zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu na jego wniesienie.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Uproszczenia w KPC dla przedsiębiorców

Kilka istotnych uproszczeń pojawi się też w KPC, a powinni na tym skorzystać przedsiębiorcy. Od 12 maja:

Nowa rola Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Są też m.in. zmiany, które dotyczą stricte przedsiębiorców: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców może teraz występować w postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli stroną jest przedsiębiorca.

Zachęty do podejmowania działalności nieewidencjonowanej

W ustawie Prawo przedsiębiorców pojawiły się zmiany, które zachęcą do podejmowania działalności nieewidencjonowanej: kwota przychodów, do której możliwe jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej wzrasta do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (wcześniej była to połowa takiego wynagrodzenia, którego nieprzekroczenie przy spełnieniu warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy, oznacza brak konieczności składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Informacja ZUS. Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Czas na podjęcie decyzji o podpisaniu i wysłaniu wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne upływa 1.6.2023 r.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Jeżeli płatnik składek nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty rocznej (RZS-R) w określonym terminie, tj. do 1.6.2023 r. i nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 r.

Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem.

Ważne
Wniosek o zwrot na PUE jest udostępniony w widoku Moje dane, sekcja Wnioski o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przed podpisaniem i wysłaniem koniecznie jest potwierdzenie numeru rachunek bankowego, na który ma być przekazany zwrot. Jeżeli rachunek bankowy, na który powinien być dokonany zwrot nie jest zapisany na koncie w ZUS, aby go dodać należy złożyć dokument ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnia składek.

Źródło: zus.pl