Nowelizacja ustawy o PPK a nowe uprawnia kontroli pracodawców dla Polskiego Funduszu Rozwoju

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o PPK, PFR będzie miał obowiązek – w przypadku gdy w wyniku dokonanej weryfikacji dotyczącej tego, czy pracodawca utworzył PPK, okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie – wezwać w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Procedura opisana w art. 8 w najbliższych tygodniach i miesiącach obejmie przede wszystkim podmioty, które w 2021 r. tworzyły PPK, tj. najmniejsze podmioty sektora prywatnego w tym mikroprzedsiębiorców (którzy zawierali umowy o zarządzanie PPK w kwietniu 2021 r.) a także jednostki sektora finansów publicznych (które zawierały umowę o zarządzanie PPK w marcu 2021 r.).

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Etap prac nowelizacji ustawy o PPK

Obecnie w sejmie trwają pracę (druk 1428), nad nadaniem dodatkowych uprawnień PFR, w ramach nowelizacji ustawy z 2.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przez dodanie po art. 31zy14 art. 31zy15, zgodnie z jego treścią w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, wezwanie, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) może być wysyłane z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Procedura informowania pracodawców przez PFR

Projektowana zmiana wskazuje, że PFR przekaże Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o PPK a następnie ZUS udostępni wezwanie na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od otrzymania danych od PFR. To oznacza, że ZUS będzie musiał odczekać prawie trzy tygodnie zanim rozpocznie procedurę informowania i przekazywania pracodawcom informacji o wezwaniu do zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Wezwanie, które PFR będzie wysyłał we współpracy z ZUS, zgodne z art. 8 ust. 5 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, uznaje się za skutecznie doręczone w dwóch sytuacjach.

Koszty obsługi związanej z kontrolą poniesie PFR

Koszty obsługi związane z wzywaniem przez  ZUS za pośrednictwem profilu informacyjnego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powiększone o należny podatek od towarów i usług pokrywać ma PFR, co oznacza, że nie będzie to finansowane przez ZUS. Zgodnie z założeniem, ustawa ma stać się częścią porządku prawnego od 1.9.2021 r.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Konsekwencje dla pracodawcy

Brak zawarcia w terminie o zarządzanie PPK, poza opisywanym w tym artykule wezwaniem do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, może spowodować, że pracodawcy otrzymają karę grzywny w wysokości do 1,5% budżetu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy.

Jak należy zaksięgować umorzenie subwencji PFR, od której zaniechano podatku

Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości otrzymana z PFR przez jednostkę subwencja finansowa spełnia definicję zobowiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 RachunkU. Na dzień powstania zobowiązanie to ujmuje się w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR z tytułu subwencji finansowej, w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 RachunkU), w dacie dokonania tej operacji gospodarczej (wpływu środków pieniężnych), na podstawie wyciągu bankowego.

Więcej treści rachunkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W przypadku umorzenia otrzymanej kwoty subwencji (umorzenie ww. zobowiązania ma charakter incydentalny), w księgach rachunkowych nastąpi zmniejszenie tej części zobowiązania w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi (art. 3 ust. 1 pkt 32 RachunkU) na podstawie odpowiedniego dowodu źródłowego, w dacie dokonania tej operacji gospodarczej, zgodnie z warunkami udzielenia tego finansowania.

Umorzenie subwencji finansowej, które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie, tj. w 2021 roku (rok obrotowy równy kalendarzowemu). Jak wskazano powyżej umorzenie ww. zobowiązania zwiększa pozostałe przychody operacyjne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce pn. Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19.

Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19; pkt IV.8.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Od 1.1.2022 r. VAT od usług finansowych

Proponowane przepisy podatkowe przewidują możliwość wyboru opodatkowania VAT wybranych usług finansowych. Opodatkowanie usług finansowych będzie możliwe wyłącznie w relacji B2B. Usługi finansowe świadczone na rzecz konsumentów będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione z VAT.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Zakresem zmian objęto usługi finansowe określone w art. 43 ust. 1 pkt) 7, 12, 38, 39, 40, 40a i 41 VATU tj.:

W powyższego zakresu zostały wyłączone usługi ubezpieczeniowe.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Od 23.7.2021 r. można składać wnioski o wsparcie z Tarczy antykryzysowej

Świadczenie postojowe dla sklepików szkolnych

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i na 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności mieli oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19.Z, mogą wystąpić do ZUS o świadczenie postojowe.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł będzie można uzyskać tyle razy, w ilu miesiącach spadek przychodów wynosił co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r., ale maksymalnie pięciokrotnie.

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-SK) od 23 lipca 2021 r. można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Zwolnienie z opłacania składek za listopad – grudzień 2020 r. oraz za styczeń – marzec 2021 r. dla sklepików szkolnych

Przedsiębiorcy, którzy na 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności mieli oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19.Z mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r.

Aby skorzystać z tego wsparcia przychód z działalności, który przedsiębiorca uzyskał w wymienionych miesiącach musi być niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r.

Więcej treści z prawa gospodarczego po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek jest również złożenie deklaracji rozliczeniowej za wnioskowany okres do 30 kwietnia 2021 r. oraz złożenie wniosku (RDZ-SK) do 30 września 2021 r. przez PUE ZUS.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec – wrzesień 2020 r. dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

O zwolnienie z opłacania składek mogą też wystąpić przedsiębiorcy, którzy świadczyli usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem PKD 79.90.A.

Przedsiębiorca, który chce być zwolniony z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. musi spełnić następujące warunki:

Źródło:

zus.pl

Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Z nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) mogą skorzystać wspólnicy spółek partnerskich, spółek jawnych, spółek cywilnych, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Po zalogowaniu do e-US, poza dostępem do swoich danych osobowych, będą mieli oni dostęp do danych identyfikacyjnych spółki zgłoszonych do urzędu skarbowego m.in. w zakresie adresu siedziby, miejsc prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji rachunkowej, danych kontaktowych i rachunków bankowych.

Wspólnicy będą mogli szybko i wygodnie zweryfikować czy dane są prawidłowe i aktualne. Nie będą już musieli w tym celu przychodzić do urzędu skarbowego.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Usługi e-Urzędu Skarbowego

e-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient dostępny na podatki.gov.pl. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Serwis budowany jest etapami do września 2022 r.

Serwis cieszy się dużą popularnością. Dotychczas zalogowano się do niego ponad 22,5 mln razy.

Za pomocą e-Urzędu Skarbowego można m.in. skorzystać z usługi Twój e-PIT, dzięki której można złożyć zeznanie roczne PIT. Za pomocą tej popularnej usługi w tym roku zostało złożonych ponad 10,1 mln zeznań.

Można też uzyskać informacje o ewentualnym zwrocie PIT. Z tej możliwości skorzystano już ok. 369,7 tys. razy.

Za pomocą e-US można także przekazać pismo do urzędu skarbowego, np. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego) i zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT). Za pośrednictwem e-US podatnicy złożyli czynny żal już ponad 12,3 tys. razy i ZAW-NR prawie 5 tys. razy.

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w e-US dostępne jest też zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Dzięki niemu można poinformować urząd np. o zmianie adresu zamieszkania. Dotychczas z tego rozwiązania skorzystało ponad 12 tys. podatników.

Za pomocą e-US podatnicy mogą również uzyskać informacje o mandatach. Mogą też od razu je zapłacić, podobnie jak podatki, a także sprawdzić numer swojego mikrorachunku.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w e-US dostępna jest aplikacja e-mikrofirma. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT.

Za pomocą e-US można też zarejestrować się do systemu e-TOLL służącego do elektronicznego poboru opłat za drogi płatne.

Usługi i funkcjonalności e-US planowane w kolejnych etapach

Pod koniec 2021 r. e-US umożliwi pobieranie zaświadczeń m.in. o niezaleganiu w podatkach.

W czwartym kwartale 2021 r. planowane jest wdrożenie usługi dla notariuszy. Akty notarialne będą mogły być przesyłane przy pomocy e-US do urzędów skarbowych elektronicznie.

W 2022 r. planowane jest wprowadzenie w e-US interaktywnych formularzy podatkowych, które obecnie znajdują się w systemie e-Deklaracje. W tym samym roku zostanie również udostępniona funkcjonalność dla komorników sądowych.

Zawsze otwarty, w zasięgu ręki – Twój e-US

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT można się zalogować także danymi podatkowymi.

Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

15 mln zł na pomoc przedsiębiorcom, którzy chcą powrócić do biznesu

W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

– Za nami ciężki rok dla wielu firm. „Nowy Start” wspiera tych przedsiębiorców, którzy mimo niepowodzeń, zdecydowali się na powrót na rynek. Szkolenia i doradztwo pomogą im uniknąć błędów, a także pokażą szanse i ścieżki rozwoju biznesu. Do tej pory na udział w programie zdecydowały się firmy MŚP z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – mówi Sylwia Staniszewska z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Więcej treści z prawa gospodarczego po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów. Celem jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z pięciu projektów:

Zgłoszenia do projektów szkoleniowych przyjmują operatorzy. Kontakt do nich można znaleźć na stronie internetowej programu „Nowy Start”.

Źródło: PARP

Aplikacja e-Deklaracje Desktop przestanie być dostępna

Aplikacja e-Deklaracje Desktop to narzędzie, które umożliwia tylko osobom fizycznym (podatnikom i płatnikom) wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podpisanych „danymi autoryzującymi” (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących). Aplikacja działa pod systemem Windows.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W aplikacji dostępne są deklaracje:

Przed zakończeniem funkcjonowania aplikacji warto zapisać wysłane przez aplikację rozliczenia oraz Urzędowe Potwierdzenia Odbioru – UPO.

Deklaracje oraz UPO, znajdujące się w zakładce „Moje rozliczenia”, można zapisać w formie PDF lub wydrukować. Aby to zrobić, należy skorzystać z paska narzędzi Adobe Readera, który jest dostępny nad otwartym formularzem (po kliknięciu ikony dyskietki otworzy się okno z pytaniem o miejsce zapisania pliku, a po kliknięciu ikony drukarki – okno parametrów wydruku).

Od 1.1.2022 r. nie będą także dostępne instrukcje i pliki instalacyjne aplikacji.

Zmiany nie dotyczą formularzy interaktywnych wysyłanych przez bramkę e-Deklaracje – formularze interaktywne będą nadal udostępniane i będzie je można wysyłać z wykorzystaniem wtyczki plug-in.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Pirackie pliki a odpowiedzialność platform

TSUE rozpatrywał dwie połączone sprawy, obie zostały skierowane przez niemieckie sądy, które zwróciły się o odpowiedź na pytania prejudycjalne w związku z toczącymi się sprawami dotyczącymi naruszeń praw autorskich. Jedna sprawa dotyczyła portalu YouTube i zamieszczanych na nim nagrań z koncertów piosenkarki Sarah Brightman. W związku z ciągłym zamieszczaniem nagrań i usuwaniu ich przez platformę po zażądaniu ich usunięcie. Producent muzyczny piosenek skierował sprawę do niemieckiego sądu i zażądał zakazania platformie YouTube upubliczniania utworów oraz odszkodowania.

Druga sprawa, dotyczyła platformy Uploaded, dzięki której możemy w chmurze zamieszczać pliki i poprzez udostępnienie linku inne osoby mogą je pobierać. Jedno z większych wydawnictw na świecie stwierdziło, że co najmniej 3 z ich publikacji zostały udostępnione na platformie. Tożsamo, jak w pierwszej sprawie, podmiot, którego prawa zostały naruszone, wniósł pozew do niemieckiego sądu o zaprzestanie ich naruszania oraz odszkodowanie.

Ochrona danych osobowych – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Warto zwrócić uwagę, że na platformach takich jak Uploaded czy YouTube pojawiają się również pliki, które nie naruszają praw autorskich, osoba udostępniająca posiada prawa do utworu. Jednocześnie, wiele plików zamieszczanych na platformach łamie prawa autorskie. Dodatkowo, sprawę komplikuje status każdego z podmiotów w tej relacji. Podstawowe pytanie brzmi, kto odpowiada za udostępnienie treści na tego typu platformach.

TSUE opisał w wyroku trzy sytuacje w których to platformy ponoszą odpowiedzialność za naruszenia. Po pierwszy, gdy nie podejmują działań gdy ktoś informuje ich o naruszeniu prawa. Po drugie, gdy pomimo swojej wiedzy, że prawo jest łamane nie podejmują działań, które można uznać za rozsądne, które mogłyby zapobiec łamaniu prawa. Trzecia z sytuacji, może być szczególnie istotna, TSUE uznał, że platformy ponoszą odpowiedzialność gdy dostarczają narzędzia umożliwiające bezprawne udostępnianie i promują udostępnianie takich plików. Obecnie, wiele platform promuje użytkowników, którzy udostępniają pliki, które są często pobierane.

Niedługo nie powinniśmy sobie stawiać takiego pytania. Wszystko ma rozwiązać art. 17 dyrektywy 2019/790 o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa obecnie czeka na implementacje. Choć TSUE musiał opierać się na obowiązujących przepisach prawa, jego orzeczenie świadczy, że Trybunał zgadza się z kierunkiem obranym w art. 17 dyrektywy.

Więcej treści o prawie autorskim po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Najważniejsze co można wyczytać z wyroku TSUE to fakt, że zarabianie przez platformy w związku z udostępnianiem za ich pośrednictwem plików nie powoduje od razu współodpowiedzialności w przypadku naruszenia praw autorskich. Ponadto, konieczna jest indywidualna ocena każdej platformy czy wdrożyła ona rozwiązania, które mają na celu zapobiegać takim naruszeniom.

Do tej pory mogliśmy się spotkać z odmiennym orzecznictwem (np. sprawa GS Media, C-160/1). TSUE orzekało, że podmiot, który umożliwia udostępnianie plików ponosi odpowiedzialność również za naruszenia, jeśli platforma czerpie zyski z takiego upublicznienia. Ostatni wyrok TSUE wskazuje na co najmniej częściowe odejście od tej praktyki i chęć pomocy takim platformom jak YouTube, których działalność mogła być ograniczona w związku z wcześniejszym orzecznictwem.

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8196188,wyrok-tsue-youtube-pirackie-pliki-kto-ponosi-odpowiedzialnosc.html 

Rozporządzenie w sprawie braku PIT i CIT od Tarczy Finansowej podpisane przez ministra

Adresatami tego rozwiązania są przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy.

Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.

To już kolejna, obok Tarcz PFR i Tarcz branżowych forma pomocy dla przedsiębiorców, których dotknął koronawirusowy kryzys.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oskładkowanie umów zlecenia od stycznia 2022 r. Planowane wyjątki

Zgodnie z zapowiedziami, studenci do osiągnięcia 26. roku życia mają zostać wyłączeni z tego pełnego oskładkowania. W praktyce może się okazać, że katalog wyjątków będzie jeszcze większy.

Projekt ustawy dotyczący oskładkowania umów zlecenia powinien zostać opublikowany w najbliższych tygodniach, co oznacza, że już po wakacjach Rada Ministrów a następnie Sejm i Senat powinny zająć nim zająć. Zapowiedzi wskazują, że wejście w życie takiej reformy jest planowane na 1.1.2022 r.

Cel projektu

Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, w tym ujednolicenie zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej, oraz rozliczeń z płatnikami składek. W praktyce z perspektywy pracodawcy pod względem kosztów nastąpi zrównanie umowy zlecenia z umową o pracę, przez co umowa zlecenia nie będzie już tak konkurencyjna. Obecnie obowiązkiem pracodawcy jest oskładkowanie umowy zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia (2800 zł w 2021 r., od stycznia 2022 r. może to być 3000 zł), jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, to od każdej umowy, bez względu na jej wysokość pracodawca będzie musiał finansować składki na ubezpieczenia społeczne. W związku z obowiązującym już rejestrem umów o dzieło, które pracodawcy mają obowiązek zgłaszać do ZUS od stycznia 2021 r. (a do końca maja zgłoszonych zostało około 380 tysięcy umów), należy pamiętać, że Zakład mając większą wiedzę o takich umowach w szybszy sposób może kontrolować pracodawców, którzy będą próbowali traktować umowę o dzieło jako alternatywę dla oskładkowanego zlecenia.

Zmiany w założeniach

Zgodnie z informacjami pojawiającymi się w ostatnim czasie w ramach reformy pełnego oskładkowania umów zlecenia mogą się pojawić wyjątki.

Pierwszy wyjątek został już potwierdzony przez resort rodziny. Utworzenie drugiego wyjątku jest możliwe w ramach aktywizacji zawodowej osób, które zbliżają się do osiągniecia wieku emerytalnego albo już osiągnęły wiek emerytalny. Należy podkreślić, ze o ile krótkoterminowo taki wyjątek i brak składek jest korzystny (wynagrodzenie netto jest wyższe), to już patrząc długoterminowo, osoby które nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne będą miały niską emeryturę. Na to ryzyko powinni zwracać uwagę przede wszystkim studenci, których emerytura za 40 lat może być na szczególnie niskim poziomie. W przypadku trzeciego wyjątku trwają już pracę legislacyjne, co oznacza, że artyści będą stanowili dużą grupę zwolnioną z tego obowiązku.