Wyższy dochód z gospodarstwa rolnego będący podstawą wyliczenia świadczeń rodzinnych

Prezes GUS ogłosił wysokość dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r., który wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego. Dochód ten ma znaczenie dla ustalania świadczeń rodzinnych.

Czytaj więcej

Zwrot nieruchomości gminie

Kiedy gmina ma prawo żądać zwrotu nieruchomości, której własność jest potwierdzona prawomocnymi decyzjami komunalizacyjnymi, utrzymanymi w mocy przez sądy administracyjne?

Czytaj więcej

Realizacja recept w wersji papierowej – zmiana rozporządzenia w sprawie recept

Z dniem 14.9.2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 11.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, które doprecyzowuje realizację recept w wersji papierowej.

Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń z tytułu szkody na osobie

Roszczenie z tytułu szkody na osobie jest przedawnione w rozumieniu art. 2 ustawy z 16.2.2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 80, poz. 53), jeżeli do 10.8.2007 r. nie tylko upłynął termin 10 lat określony w art. 442 § 1 zd. 2 KC, ale również przed tą datą ujawniła się szkoda (roszczenie stało […]

Czytaj więcej

Weksel zabezpieczający kredyt konsumencki

Trybunał orzekł, że art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on przepisom krajowym, takim jak te będące przedmiotem postępowania głównego, pozwalającym na wydanie nakazu zapłaty opartego na wekslu własnym, który stanowi gwarancję wierzytelności powstałej z umowy kredytu konsumenckiego, w sytuacji gdy sąd rozpoznający pozew o wydanie nakazu zapłaty […]

Czytaj więcej

Sprzedaż mieszkania w 2019 r. – zmiany w prawie!

Jakie zmiany planowane są w obrocie nieruchomościami po 1.1.2019 r.

Czytaj więcej

Odbiór odpadów zielonych przez gminy

Czygmina musi odbierać tzw. odpady zielone wprost z nieruchomości?

Czytaj więcej

Projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych

Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać obszerna nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Od tego dnia prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych będzie przysługiwało już nie tylko osobom pozostającym w stosunku pracy, ale wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową.

Czytaj więcej

Projekt zmiany rozporządzenia o elektronizacji

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, wprowadza się kilka zmian mających wpływ na wykonywanie obowiązków związanych z elektronizacją zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła 18.9.2018 r. projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16.4.2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE L 133 z 6.5.2014, s. 1).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych