Wzór zbiorczego sprawozdania dotyczącego gospodarowania odpadami opakowaniowymi za 2018 r.

Od 19.3.2019 r. obowiązuje wzór zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2018 r.

Czytaj więcej

Ochrona środowiska w miejscach magazynowania odpadów

Magazynowanie odpadów wymaga spełnienia warunków zapewniających ochronę środowiska. Warunki te ocenia się w trybie kontroli wyprzedzającej wydanie lub istotną zmianę decyzji związanej z gospodarką odpadami. Opinia negatywna skutkuje odmową wydania decyzji.

Czytaj więcej

Nieaktualność sporów dotyczących użytkowania wieczystego

W konsekwencji wejścia w życie ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.; dalej jako: PrezksztUżytkWieczU) spory dotyczące użytkowania wieczystego stały się nieaktualne. Rozstrzygnięcia sporów sądowych będą dotyczyły prawa własności gruntów i ich podziału między współwłaścicieli […]

Czytaj więcej

Jeden wykaz podatników VAT od 1.9.2019 r.

Wśród planowanych zmian w zakresie VAT jest utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Wykaz taki ma ułatwić i przyśpieszyć proces wyszukiwania przez kontrahentów danych o podatnikach VAT.

Czytaj więcej

Zmiany w systemie ryczałtowym   VAT dla rolników

Uchylenie załącznika nr 2 do ustawy o VAT i wprowadzenie nowej ogólnej definicji produktów rolnych, to zmiany w zakresie ryczałtu VAT dla rolników, zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, nad którymi Sejm rozpoczął pracę.

Czytaj więcej

Planowane zmiany w stawkach VAT

Zmiany sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT w zakresie stawek obniżonych oraz wprowadzenia wiążącej informacji stawkowej (WIS) – Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Czytaj więcej

Zmiana w wyłączeniu spod stosowania ZamPublU

Z dniem 12.7.2019 r. wejdzie w życie zmiana przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 4 pkt 5c ZamPublU, wprowadzona przez art. 64 ustawy z 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53).

Czytaj więcej

Zabezpieczenie roszczeń przy magazynowaniu odpadów

Ustawodawca zobowiązał magazynujących odpady, w związku z ich zbieraniem i przetwarzaniem, do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości zależnej od kategorii magazynowanych odpadów oraz możliwości ich magazynowania w tym samym czasie. Wnioskodawca proponuje jego wysokość i formę, a organ wydający decyzję je określa. Nieprawidłowości w zakresie ustanowienia zabezpieczenia roszczeń skutkują odmową wydania decyzji lub jej cofnięciem.

Czytaj więcej

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów

Od 22.2.2019 r. posiadaczy odpadów prowadzących ich magazynowanie w związku ze zbieraniem lub przetwarzaniem obowiązuje nakaz prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów. Zobowiązanie to obecnie regulują wyłącznie przepisy OdpadyU. Istotne przepisy wykonawcze wciąż są w fazie projektu.

Czytaj więcej

Zmiany w składzie rady nadzorczej spółek komunalnych

15.9.2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące ograniczeń w składzie rady nadzorczej m.in. spółek komunalnych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych