Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie regulaminu odwołań

Zmiany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092) mają na celu doprecyzowanie jego przepisów głównie w kontekście obowiązku pełnej elektronizacji zamówień o wartości równej progom unijnym lub większej.

Czytaj więcej

Projekty zmian rozporządzeń w związku z elektronizacją zamówień

W trakcie prac legislacyjnych znajdują się 3 projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia wydane na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, związane z elektronizacją zamówień.

Czytaj więcej

Projekt zmiany rozporządzenia o elektronizacji

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, wprowadza się kilka zmian mających wpływ na wykonywanie obowiązków związanych z elektronizacją zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła 18.9.2018 r. projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16.4.2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE L 133 z 6.5.2014, s. 1).

Czytaj więcej

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów

Niezmiernie istotne zmiany przewiduje się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) i to nie tylko w postępowaniach o wartości równej progom unijnym lub większej, ale także w postępowaniach o wartości mniejszej od progów […]

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Dochody z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym a zwolnienie z CIT dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi – interpretacja Dyrektora KIS

Czy dochody spółki komunalnej (100% udziałów należy do gminy) uzyskane z nieruchomości mieszkalnych o nieuregulowanym stanie prawnym korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącego gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

Czytaj więcej

Sfinansowanie z budżetu gminy zakupu zbiorników na deszczówkę – interpretacja KIS

W ramach realizowanego zadania z zakresu ochrony środowiska osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy, po spełnieniu określonych warunków, mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie jednorazowej dotacji na pokrycie kosztów zakupu zbiornika na deszczówkę. Środki finansowe w całości pochodzą i są wypłacane z budżetu gminy. Czy osoby, które otrzymały taką pomoc uzyskują […]

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne – zmiany w Prawie wodnym

Od 20.9.2018 r. obowiązuje większość przepisów nowelizacji Prawa wodnego, która dotyczy m.in. opłat melioracyjnych oraz opłat za usługi wodne.

Czytaj więcej

Wzory dokumentów EDPO oraz EDPR

1.10.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR, tj. dotyczących eksportu odpadów opakowaniowych oraz ich wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł